Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2010


GMINA MORYŃ


PROJEKT BUDŻETU

NA ROK 2010


PROJEKT

Uchwała Nr ____/____/2009

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia ____________2009r

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 i 2) w wysokości - 10.957.673 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 9. 990.096 zł,

 2. dochody majątkowe - 967.577 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 16.600.165 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 10.282.861 zł,

 2. wydatki majątkowe - 6.317.304 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 5.642.492 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 3.612.669 zł,

 2. zaciąganych pożyczek - 1.859.583 zł,

 3. spłat udzielonych pożyczek - 40.000 zł,

 4. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 130.240 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w wysokości:

 1. przychody - 6.296.090 zł,

 2. rozchody - 653.598 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 50.000 zł,

 2. celowe w wysokości - 89.439 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000 zł,

  2. wydatki inwestycyjne, w kwocie - 50.000 zł,

  3. wydatki jednostek pomocniczych Gminy Moryń - 34.439 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7)
w wysokości - 34.439 zł,
z tego:

 1. w ramach funduszu sołeckiego - 0 zł,

 2. w ramach pozostałych wydatków - 34.439 zł.

§ 8. 1.Ustala się dochody w wysokości - 50.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 50.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 8) w wysokości - 13.492.345 zł,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości - 7.043.745 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 8 do uchwały,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 11.  Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych
w wysokości:

 1. stan środków obrotowych na początek roku - 147.575 zł,

 2. przychody - 1.700.515 zł,

 3. wydatki - 1.848.090 zł.

§ 12Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. stan środków obrotowych na początek roku - 137.500 zł,

 2. przychody - 11.000 zł,

 3. wydatki - 12.760 zł.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 800.000 zł,

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5.642.492 zł,

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 613.598 zł,

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 pkt 1, do wysokości w nim określonej.

§ 15Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe w wysokości - 621.000 zł,

  2. celowe na zadania własne w wysokości - 448.232 zł,

  3. celowe na pomoc innym j.s.t. w wysokości - 117.400 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

  1. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 15) w wysokości - 154.500 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na wynagrodzenia,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

 3. przekazania uprawnień innym jednost­kom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z ty­tułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 40.000 zł,

 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 17. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Moryń do udzielania zaliczek na realizację wydatków budżetowych określonych w planach finansowych jednostek na rok 2010 każdorazowo do kwoty - 5.000 zł.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu.

 

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-12-2009 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Molenda 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 17-12-2009 11:29