herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie następującej nieruchomości: nr 239/8 , obręb 3 miasta Moryń

Moryń,  22 grudnia 2010r.

 

GMOŚ.72241-5-1/09/10

O G Ł O S Z E N I E

 

 

                  Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie

w wieczyste użytkowanie  następującej nieruchomości:

 

1. Oznaczenie nieruchomości – nr  239/8 , obręb 3 miasta Moryń  

2. Nr Księgi  Wieczystej   - 43946

3. Powierzchnia nieruchomości – 1644 m2 , udział  396/1000 części

4. Opis nieruchomości - Działka przeznaczona do oddania w wieczyste użytkowanie

    pod budowę 14 szt.garaży murowanych w tym: 13szt. garaży w udziale po 26/1000

    części każdy i 1szt. garażu w udziale  32/1000 części. Wszystkie media komunalne

    znajdują się w pobliżu. 

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  Plan zagospodarowania

    przestrzennego nie obowiązuje. Wybudowanie fundamentów w ciągu jednego roku od daty

    nabycia, w ciągu 2-óch kolejnych lat zakończenie budowy.

    Umowa na okres do  06.07.2106 roku

6. Cena wywoławcza – 21.089,00,00 zł za udz. 370/1000 części plus Vat ( 22%)

    w tym 13 miejsc pod garaże w udziale po 26/1000 części  tj. 1482,00 zł za każdy udział plus Vat (22%)

    i 1 miejsce garażowe w udziale  32/1000 części tj. 1823,00plus podatek VAT ( 22%)

7. Wysokość wadium-  za udział 370/1000 części- 2.109,00,00 zł,  za udział 26/1000 części –

    149,00 zł, za udział 32/1000  części – 183,00 zł, płatne w terminie do  21 stycznia 2011 r.

    płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu 

    Nr    91937010460300064820030003.

     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 

     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku

     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada

     na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone

     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed

     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu,

     zakończenia przetargu wynikiem  negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w

     wysokości 10 zł. 

8 . Minimalne postąpienie- za udział: 370/1000 części-  220,00 zł, za udział 26/1000 części -

     20,00 zł, za udział 32/1000  części-20,00 zł

9 .Opłaty w % wartości gruntu i terminy wnoszenia opłat:

     -  pierwsza -25% ceny osiągniętej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego

     -  roczna-3% ceny osiągniętej w przetargu, płatna do 31 marca każdego roku kalendarzowego

      Aktualizacja opłat - nie częściej niż jeden raz do roku

10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – oddanie w wieczyste użytkowanie

11. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń

12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań

13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy     

14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 25 stycznia 2011r.  o godz. 11-tej przetarg  ustny

       nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego

w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej  bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-12-2010 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 28-12-2010 10:03