herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 lutego 2011 r.

Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu   24  lutego  2011 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:  

      -  sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,

      -  informacja dotycząca interpelacji.

5.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  a) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń ( elektrownie wiatrowe Nowe Objezierze), 

  b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2011,

  c) w sprawie emisji obligacji,    

  d) w sprawie zmian w  budżecie Gminy Moryń na rok 2011,

  e) w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń,

  f)  o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

  g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( nr 161 obr.St.Obj.)

  h) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat (kotłownia – osiedle Moryń),

  i) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz   Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2011 rok,

  j) w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia,

  k) w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Moryniu.

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2010 rok.

8. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu za 2010 rok.

9. Informacja dyrektorów szkół o podjętych działaniach w zakresie poprawy wyników nauczania.

10.Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i PrzeciwdziałaniaNarkomanii w gminie Moryń w 2010 roku.

11Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych .

12.Wolne wnioski i zapytania.

13.Zamknięcie obrad IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-02-2011 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 17-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 17-02-2011 11:06