herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr 23/IV/2011 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościół pw. Ducha Świętego w Moryniu. 2011-03-28 09:52
Uchwała Nr 22/IV/2011 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Moryniu. 2011-03-28 09:49
Uchwała Nr 21/IV/2011 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia. 2011-03-28 09:48
Uchwała Nr 20/IV/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na rok 2011. 2011-03-28 09:46
Uchwała Nr 19/VI/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat. 2011-03-28 09:44
Uchwała Nr 18/IV/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 2011-03-28 09:43
Uchwała Nr 17/IV/2011 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2011-03-28 09:41
Uchwała Nr 16/IV/2011 w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń. 2011-03-28 09:39
Uchwała Nr 15/IV/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2011 rok. 2011-03-28 09:37
Uchwała Nr 14/IV/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2011. 2011-03-28 10:03
Uchwała Nr 13/VI/2011 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń. 2011-03-28 09:33