herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 16 czerwca 2011 r.

Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu   16   czerwca 2011 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie nagród i stypendiów wyróżniającym się uczniom i nauczycielom.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
  • informacja dot. interpelacji
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Przedstawienie   sprawozdania finansowego   wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2010 rok.
 8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy  Moryń za 2010 rok.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
 10. Stanowisko  Komisji Rewizyjnej.
  • a) opinia o sprawozdaniu finansowym,  sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2010, informacji o stanie mienia.
  • b) złożenie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
 11. Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2010 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2010 .
 13. Podjęcie  uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu  wykonania budżetu   za rok 2010.
 14. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim – Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ciąg pieszo-rowerowy, kanalizacja deszczowa Bielin),
  • b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim (remont ul. Moryńskiej w Przyjezierzu, wymiana części chodnika ul .Szeroka w Moryniu),
  • c) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.92/3 obr.3m.Moryń),
  • d) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat (dz. nr 234,232/5 obr.m.Moryń),
  • e) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych (dz.nr 443/1 obr.2 m.Moryń,dz.nr 124 obr.1 m.Moryń),
  • f)  w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat (kotłownia9dz.272 obr.3 m. Moryń),
  • g)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami z realizacji gminnego programu ochrony środowiska,
  • h) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp.z o.o. w Goleniowie,
  • i) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu,
  • j) w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej  likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie,
  • k)  w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski,
  • l) w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu   Pomerania,
  • ł) w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 15. Informacja dyrektorów szkół z realizacji zadań w zakresie   poprawy wyników nauczania.
 16. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej   i   Mieszkaniowej w Moryniu za 2010 rok.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad VII Sesji  Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-06-2011 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 13-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-06-2011 08:44