herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: nr 96/2 obręb Stare Objezierze

                                                                                                                                                                                                                                                                         Moryń, 14 lipca  2011r.

 

GMOŚ.72241-8-1/1  

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

      Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 

1. Oznaczenie nieruchomości – nr 96/2 obręb Stare Objezierze,  

2. Nr Księgi  Wieczystej   - SZ1Y/00046492/5

3. Powierzchnia nieruchomości – 4438 m2

4. Opis nieruchomości – Nieruchomość gruntowa niezabudowana . Posiada uzbrojenie w wodę,

     energię, droga dojazdowa asfaltowa, lokalizacja dobra, przeznaczona pod budownictwo

     mieszkaniowe jednorodzinne. Gmina posiada dla działki warunki zabudowy. Położenie działki

     bardzo korzystne.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  miejscowy plan zagospodaro-

    wania przestrzennego nie obowiązuje. Dla nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy .

    Przeznaczenie-pod budowę budynku mieszkalnego i garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą

    techniczną.

7. Cena wywoławcza – 49.900,00 zł plus obowiązujący podatek Vat ( aktualnie 23%)

8. Wysokość wadium- 4.990,00 zł, płatne w terminie do 12 sierpnia  2011r.  w Banku

     Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003.

     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 

     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku

     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada

     na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone

     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed

     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu,

     zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   

     negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

9. Minimalne postąpienie- 500,00 zł

10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność

11. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń

12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań

13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: 1   

14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 16 sierpnia 2011r. o godz. 10 00 , przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,

pokój nr 11.

 

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z  nieruchomością.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego

w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej bip.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-07-2011 07:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 14-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 18-07-2011 07:33