herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń

Moryń2011-09-08

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Morynia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuzmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Moryń

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80 poz. 717) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń, w dniach od 27 września 2011 r. do 19 października 2011  r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, w godzinach od 08.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 października 2011 r. w o godz. 13.00 w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury .

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Moryniaz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2011 r.

 

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Moryń

 

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach 27 września 2011 r. do 19 października 2011  r. w godzinach od 08.00 do 15.00. z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń, uzyskanymi w toku prac nad projektem uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionego dokumentu  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń.

Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Moryniaw formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@moryn.pl do  dnia 10 listopada 2011 r.

Wniosek/uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Morynia.

 

                                                                                                                     Burmistrz Morynia

                                                                                                                                        Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-09-2011 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kałduńska 12-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2011 13:45