herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 27 października 2011r. I ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:nr 443/1, nr 443/2

Moryń, 22 września  2011r.

GMOŚ.6840.3.1.2011

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień  27 października  2011r. I ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości – nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna, KW 41558,.
 2. Oznaczenie nieruchomości – nr 443/2 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna, KW SZ1Y/00060710/4,
 3. Opis nieruchomości - działki niezabudowane. Uzbrojone w energię elektryczną. Dostęp do drogi gminnej utwardzonej. Możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej z ul. Odrzańskiej (w przypadku braku możliwości podłączenia dopuszcza się budowę zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków).  W sąsiedztwie znajdują się grunty rolne i nieruchomość o charakterze usługowym. Kształt działek regularny. Przez działki przebiega rurociąg wody pitnej Æ 150mm, który w tym roku będzie zlikwidowany i zostanie    wykonany nowy rurociąg w ul. Wodnej oraz linia napowietrzna średniego napięcia ( blisko ulicy).  
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr IPB.7331-40/08 z dnia 23.12.2008r. działki przeznaczona są pod budowę budynków mieszkalno – usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 5. Cena wywoławcza:   
  • za  działkę nr 443/1 –   58.250,00 zł  plus podatek VAT ( 23%),
  • za  działkę nr 443/2 –   58.250,00 zł  plus podatek VAT ( 23%),
 6. Wysokość wadium – za działkę nr 443/1 w wysokości 5.825,00 zł,  za działkę nr 443/2 w  wysokości 5.825,00 zł , płatne w terminie do 24 października  2011 r. płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr  91937010460300064820030003. W przypadku przystąpienia do przetargu na obie  działki wadium winno być wniesione na każdą z ww. działek. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem  negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 7. Minimalne postąpienie: 
  • dla działki nr 443/1 -  590,00 zł   
  • dla działki nr 443/2 -  590,00 zł8.
 8. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność,
 9. Obciążenia nieruchomości – przez działki   przebiega rurociąg wody pitnej Æ 150mm , który zostanie zlikwidowany i zostanie wybudowany nowy rurociąg w ul.Wodnej oraz linia napowietrzna średniego napięcia.
 10. Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości -  przeniesienie  rurociągu na wodypitnej Æ 150mm koszt sprzedającego w ul. Wodną, 
 11. Terminy niedoszłych do skutku ustnych przetargów nieograniczonych: 0
 12. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – I Przetarg ustny nieograniczony – 27 października   2011r. o godz. 11 00, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.


Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.


Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu Elżbieta Grygorcewicz , pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 23-09-2011 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 23-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 23-09-2011 08:31