herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie następującej nieruchomości: nr 239/8, obręb 3 miasta Moryń.

9 grudnia 2011r.

 

GMOŚ.6840.5.1.2011

O G Ł O S Z E N I E

 

 

                  Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie

w wieczyste użytkowanie  następującej nieruchomości:

 

1. Oznaczenie nieruchomości – nr  239/8 , obręb 3 miasta Moryń  

2. Nr Księgi  Wieczystej   - 43946

3. Powierzchnia nieruchomości – 1644 m2 , udział  292/1000 części

4. Opis nieruchomości - Działka przeznaczona do oddania w wieczyste użytkowanie

    pod budowę 11 szt.garaży murowanych w tym: 10szt. garaży w udziale po 26/1000

    części każdy i 1szt. garażu w udziale  32/1000 części. Wszystkie media komunalne

    znajdują się w pobliżu. 

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  Plan zagospodarowania

    przestrzennego nie obowiązuje. Wybudowanie fundamentów w ciągu jednego roku od daty

    nabycia, w ciągu 2-óch kolejnych lat zakończenie budowy.

    Umowa na okres do  06.07.2106 roku

6. Cena wywoławcza – 17.700,00 zł za udz. 292/1000 części plus obowiązujący podatek Vat

    Vat ( obecnie  23%) w tym :

    - 10 miejsc pod garaże w udziale po 26/1000 części  tj. 1.582,26 zł za każdy udział plus

       obowiązujący Vat  (obecnie 23%)

    - 1 miejsce garażowe w udziale  32/1000 części tj. 1.947,40plus obowiązujący podatek Vat

      (  obecnie 23%).

7. Wysokość wadium:

    -  za udział 292/1000 części- 1.777,00 zł,

    - za udział 26/1000 części – 159,00 zł,

    - za udział 32/1000  części – 195,00 zł

    płatne w terminie do 11 stycznia 2012 r. w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział

    Terenowy w Moryniu  Nr   91937010460300064820030003.

     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 

     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku

     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada

     na rzecz  Sprzedającego. Wadium winno być wpłacone za każdy udział,  który Nabywca ma

     zamiar nabyć. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone

     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed

     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu,

     zakończenia przetargu wynikiem  negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w

     wysokości 10 zł. 

8 . Minimalne postąpienie- za udział: 292/1000 części-  180,00 zł, za udział 26/1000 części -

     20,00 zł, za udział 32/1000  części-20,00 zł

9 .Opłaty w % wartości gruntu i terminy wnoszenia opłat:

     -  pierwsza -25% ceny osiągniętej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego

     -  roczna-3% ceny osiągniętej w przetargu, płatna do 31 marca każdego roku kalendarzowego

      Aktualizacja opłat - nie częściej niż jeden raz do roku

10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – oddanie w wieczyste użytkowanie

11. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń

12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań

13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy     

14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 16 stycznia 2012r.  o godz. 11-tej przetarg  ustny

       nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

 

Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

           Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego

w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej  bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-12-2011 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 09-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 12-12-2011 13:04