herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zmiana nazwiska lub imienia

ZMIANA NAZWISKA LUB IMIENIA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • złożenie wniosku i wydanie decyzji odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Moryniu

tel.91 466 79 58.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • pisemny wniosek złożony osobiście przez osobę ubiegającą się o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem powodów zmiany,

osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej,

 • odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim oraz osób, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub nastąpiła prawna separacja,
 • odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego rodzica, jeżeli zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka,
 • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci,

- odpisy nie są wymagane, jeżeli akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Moryniu,

 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich (do wglądu) w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty - do wglądu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • do jednego miesiąca

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • dokument: decyzja o zmianie imienia lub nazwiska,
 • dokument można odebrać osobiście w USC lub otrzymać pocztą-listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

OPŁATY

 • opłata skarbowa w wysokości 37,00 zł za wydanie decyzji,
 • opłatę skarbową można uiścić gotówką w Urzędzie Miejskim w Moryniu lub przelewem na konto UM w Moryniu BS Chojna Oddział Moryń Nr80937010460300064820030007,
 • opłaty skarbowej nie wnosi się, jeżeli o zmianę imienia lub nazwiska wystąpi osoba, której bezprawnie je zmieniono, a także zstępni i małżonek tej osoby.

TRYB ODWOŁAWCZY

 • odwołania w sprawie zmiany nazwiska lub zmiany imienia rozpatruje Wojewoda Zachodniopomorski,
 • odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem kierownika USC w Moryniu,
 • termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE

 • zmiany nazwiska lub zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy zmiany dotyczą:

- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,

- na imię lub nazwisko używane,

- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada,

 • Kierownik USC nie wyraża zgody na zmianę nazwiska na historyczne, wsławione na polu kultury lub nauki, działalności politycznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku,
 • Kierownik USC w Moryniu rozpatruje wnioski o zmianę nazwiska albo zmianę imienia osób zameldowanych na pobyt stały w Gminie Moryń,
 • jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie składa się za pośrednictwem konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci,
 • zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciaga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej,
 • do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, potrzebna jest również jej zgoda.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008r. Nr 220, poz. 1414, z 2010 r. Nr 217, poz. 1427.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z 2014 r. poz. 183, 1195.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455, 1650, z 2014 r. poz. 312, 1101, 1328.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-12-2011 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Klęczar 19-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 16-01-2015 09:25