herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189 o pow. 421m?,położonej w obrębie 3 miasta Moryń, którego celem jest poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

                                                                                     Moryń , dnia   01 lutego 2012r.

GMOŚ.6840.8.1.2011

Burmistrz Morynia

ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189 o pow. 421m²,położonej w obrębie 3 miasta Moryń,

którego celem jest poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Nieruchomość – wpisana jest w księdze wieczystej KW Nr  SZ1Y/00025837/3, prowadzonej przez Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

Działka niezabudowana nr 189  o pow. 174m², położona w obrębie 3 miasta Moryń,

Do działki brak drogi dojazdowej.

Przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako Bp.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby i podmioty będące właścicielami działek sąsiednich przylegających do działki nr 189.

·        Cena wywoławcza – 13.800 ,00 zł plus obowiązujący podatek Vat ( 23%)

·        Wadium – 1380,00 zł

·        Minimalne postąpienie – nie mniejsze niż - 140,00

·         Nieruchomość wolna od  zobowiązań

·        Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do 15 września 2012r.

·        Sprzedaż na własność

·        Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się  06 marca   2012 r. o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest;

1.  wpłacenie wadium, w gotówce w Banku Spółdzielczym w Moryniu lub na

     konto Urzędu Miejskiego w Moryniu 91937010460300064820030003  - nie

     później niż do dnia  02 marca 2012r.,

2. posiadanietytułu własności na nieruchomość przylegającą do działki nr 189

   ( odpis z KW    lub aktualny wypis z rejestru gruntów).

 

Osoby chcące uczestniczyć w przetargu winny złożyć podanie

o przystąpieniu do przetargu wraz z dokumentami wymienionymi w pkt.1 i 2

w terminie do dnia 02 marca   2012r.

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona w dniu

05 marca  2012 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi. Koszty notarialne i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Nabywca na własny koszt dokona wznowienia granic geodezyjnych w/w nieruchomości.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży  udziela  Elżbieta Grygorcewicz – pracownik  Urzędu  Miejskiego w Moryniu  tel. 091 466 79 54, pokój nr 2.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej bip moryn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości o odwołaniu przetargu, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 03-02-2012 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 01-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2012 08:58