herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 27 marca 2012r. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: nr 443/1 oraz nr 443/2 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń,

 Moryń, 20 lutego  2012r.

GMOŚ.6840.3.1.2011           

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień  27 marca  2012r. IV ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości – nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna, KW 41558
 2. Oznaczenie nieruchomości – nr 443/2 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna, KW SZ1Y/00060710/4
 3. Opis nieruchomości - działki niezabudowane. Uzbrojone w energię elektryczną. Dostęp do drogi gminnej utwardzonej. Możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej z ul. Odrzańskiej (w przypadku braku możliwości podłączenia dopuszcza się budowę zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków).  W sąsiedztwie znajdują się grunty rolne i nieruchomość o charakterze usługowym. Kształt działek regularny. Nad działkami przebiega linia napowietrzna średniego napięcia ( blisko  ulicy).   
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr IPB.7331-40/08 z dnia 23.12.2008r. działki przeznaczona są pod budowę budynków mieszkalno – usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 5. Cena wywoławcza:
  • za  działkę nr 443/1 –   50.000,00 zł  plus podatek VAT ( 23%)
  • za  działkę nr 443/2 –   50.000,00 zł  plus podatek VAT ( 23%)
 6. Wysokość wadium – za działkę nr 443/1 w wysokości 5.000,00 zł, w pieniądzu,   za działkę nr 443/2 w  wysokości 5.000,00 zł , w pieniądzu, płatne w terminie do 22 marca 2012r. płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr  91937010460300064820030003. W przypadku przystąpienia do przetargu na obie działki wadium winno być wniesione na każdą z ww. działek. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu,  zakończenia przetargu wynikiem  negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 7. Minimalne postąpienie:
  • dla działki nr 443/1 -  500,00 zł
  • dla działki nr 443/2 -  500,00 zł
 8. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
 9. Obciążenia nieruchomości – przez działki   przebiega linia napowietrzna średniego napięcia.
 10. Zobowiązania - brak
 11. Terminy niedoszłych do skutku ustnych przetargów nieograniczonych: I przetarg – 27.10.2011 r., II-08.12.2011r., III-08.02.2012 r.
 12. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – IV Przetarg ustny nieograniczony –  27 marca  2012r. o godz. 11 00,   w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu Elżbieta Grygorcewicz , pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 22-02-2012 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 20-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 22-02-2012 08:18