herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189 , położonej w obrębie 3 miasta Moryń, którego celem jest poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Moryń, dnia 12 marca 2012r.

GMOŚ.6840.8.1.2011r.

Burmistrz Morynia

ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189 , położonej w obrębie 3 miasta Moryń, którego celem jest poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Nieruchomość – wpisana jest w księdze wieczystej KW Nr  SZ1Y/00025837/3, prowadzonej przez Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

Działka niezabudowana nr 189  o pow. 421m², położona w obrębie 3 miasta Moryń,

Do działki brak drogi dojazdowej.

Przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako Bp.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby i podmioty będące właścicielami działek sąsiednich przylegających do działki nr 189.

·        Cena wywoławcza – 10.000 ,00 zł plus obowiązujący podatek Vat ( obecnie 23%)

·        Wadium  wniesione w pieniądzu – 1.000,00 zł

·        Minimalne postąpienie – nie mniejsze niż - 100,00

·         Nieruchomość wolna od  zobowiązań

·        Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do 15 września 2012r.

·        Sprzedaż na własność

·        Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się  16 kwietnia  2012 r. o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest;

1.  wpłacenie wadium, w gotówce w Banku Spółdzielczym w Moryniu lub na

     konto Urzędu Miejskiego w Moryniu 91937010460300064820030003  - nie

     później niż do dnia  12  kwietnia 2012r.,

2. posiadanietytułu własności na nieruchomość przylegającą do działki nr 189

   ( odpis z KW    lub wypis z rejestru gruntów, prawomocne postanowienie Sądu).

 

Osoby chcące uczestniczyć w przetargu winny złożyć podanie

o przystąpieniu do przetargu wraz z dokumentami wymienionymi w pkt.1 i 2

w terminie do dnia 12  kwietnia  2012r.

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona w dniu

13 kwietnia 2012 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi. Koszty notarialne i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Nabywca na własny koszt dokona wznowienia granic geodezyjnych w/w nieruchomości.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej bip moryn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej bip moryn.pl

Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży  udziela 

Elżbieta Grygorcewicz – pracownik  Urzędu  Miejskiego w Moryniu  tel.091 466 79 54, pokój nr 2.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-03-2012 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 12-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2012 14:27