herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów z terenu

Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów z terenu

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, który powinien zawierać:
  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa;
  • tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa;
  • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
  • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
  • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
  • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 2. załączniki (w zależności od sytuacji):
  • decyzja warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • dokumentacja budowlana
  • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Moryń,
  • zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym,
  • zgoda współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wspólną własnościąUwaga: Konieczność uzyskania zezwolenia dotyczy drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości, z wyłączeniem drzew lub krzewów:
  • w lasach,
  • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
  • na plantacjach drzew i krzewów,
  • których wiek nie przekracza 10 lat,
  • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
  • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają:
   • eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
   • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
   • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Opłaty:

 1. zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej,
 2. w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wys. 17 zł od każdego stosunku prawnego zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
 3. za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami – zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na dany rok, publikowanym corocznie w Monitorze Polskim,
 4. za usunięcie drzew – w zależności od gatunku drzewa i obwodu pnia za każdy centymetr obwodu, zgodnie z tabelą opłat ogłoszoną w załączniku do cytowanego rozporządzenia,
 5. nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów:
  • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
  • na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa;
  • które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
  • w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
  • które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
  • z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych, z zadrzewień w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
  • które obumarły lub nie rokują szans na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
  • topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nie należących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
  • jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
  • z grobli stawów rybnych,
  • jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 10

Miejsce odbioru zezwolenia lub jego odmowy:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Moryniu, pokój nr 2, tel. 91 466 79 54, stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska- po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę
 • za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Pracownik ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

Termin odpowiedzi

Do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Morynia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

opłata za odwołanie

– nie pobiera się

Uwagi:


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.)

Wymagane załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-03-2012 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 14-10-2015 08:10