herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 01 czerwca 2012r. V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: nr 443/1 i nr 443/2 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna.

Moryń, 27  kwietnia  2012r.

GMOŚ.6840.3.1.2011          

 

O G Ł O S Z E N I E

                  Burmistrz Morynia ogłasza na dzień  01 czerwca   2012r. V ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości – nr 443/1 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna,

    KW 41558

2. Oznaczenie nieruchomości – nr 443/2 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna,

    KW SZ1Y/00060710/4

3. Opis nieruchomości - działki niezabudowane. Uzbrojone w energię elektryczną. Dostęp do drogi   

     gminnej utwardzonej. Możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej z  

     ul. Odrzańskiej (w przypadku braku możliwości podłączenia dopuszcza się budowę zbiornika

     bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków).  W sąsiedztwie znajdują się grunty

     rolne i nieruchomość o charakterze usługowym. Kształt działek regularny. Nad działkami  

     przebiega linia napowietrzna średniego napięcia ( blisko  ulicy).    

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  miejscowy plan

     zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy    

     nr IPB.7331-40/08 z dnia 23.12.2008r. działki przeznaczona są pod budowę budynków

     mieszkalno – usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

5. Cena wywoławcza:

    -   za  działkę nr 443/1 –   50.000,00 zł  plus podatek VAT ( 23%)

    -   za  działkę nr 443/2 –   50.000,00 zł  plus podatek VAT ( 23%)

6 . Wysokość wadium – za działkę nr 443/1 w wysokości 5.000,00 zł, w pieniądzu,   za działkę

     nr 443/2 w  wysokości 5.000,00 zł , w pieniądzu, płatne w terminie do 29 mja 2012r.

     płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu 

     Nr  91937010460300064820030003. W przypadku przystąpienia do przetargu na obie

     działki wadium winno być wniesione oddzielnie na każdą z ww. działek.

     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 

     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku

     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada

     na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone

     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed

     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu,  

     zakończenia przetargu wynikiem  negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w

     wysokości 10 zł. 

7. Minimalne postąpienie:

    dla działki nr 443/1 -  500,00 zł

    dla działki nr 443/2 -  500,00 zł

8. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność

9. Obciążenia nieruchomości – przez działki   przebiega linia napowietrzna średniego napięcia.

10. Zobowiązania - brak

11. Terminy niedoszłych do skutku ustnych przetargów nieograniczonych: I przetarg –

      27.10.2011r., II-08.12.2011r., III-08.02.2012r., IV- 16.04.2012r.

12.Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – V Przetarg ustny nieograniczony –

      01 czerwca  2012r. o godz. 11 00,   w Urzędzie Miejskim w Moryniu,

      Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

 

 

 

Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela pracownik Urzędu Miejskiego

w Moryniu Elżbieta Grygorcewicz , pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 30-04-2012 08:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 27-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-04-2012 08:08