herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry ogłasza nabór kandydata do pracy w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie na stanowisko głównego księgowego biura związku.

Chojna, dnia 30 maja 2012 r.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA

DO PRACY W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

W CHOJNIE

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO BIURA ZWIĄZKU

Liczba etatów : 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Chojna, Związek Gmin Dolnej Odry

 Główne obowiązki :

1)      Prowadzenie rachunkowości Związku;

2)      Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Związku;

3)      dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych, aprobata pism dotyczących spraw finansowych, zatwierdzenie dokumentów księgowych do wypłaty w uzgodnieniu z Przewodniczącym Zarządu;

4)      Sporządzanie przelewów, list płac, innych należności i zobowiązań;

5)      Prowadzenie na bieżąco kart wynagrodzeń; zaopatrywanie materiałowo-techniczne Biura w uzgodnieniu z Kierownikiem Biura;

6)      Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

7)      Opracowywanie projektu planu finansowego;

8)      Czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu i przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

9)      Prowadzenie ewidencji w zakresie środków trwałych Związku;

10)  Dokonywanie inwentaryzacji mienia i majątku, przeszacowanie go, prowadzenie księgi inwentarzowej;

11)  Archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej;

Wykształcenie:

zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240, art. 54 ust.2) kandydat spełnia następujący warunek:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

Wymagania konieczne:

Głównym księgowym może być osoba, która:

a)      ma obywatelstwo polskie,

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)      nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

d)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

e)      min. 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego w jednostce samorządu terytorialnego lub instytucji dla której jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym,

f)       cieszy się nieposzlakowaną opinią,

g)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane :

a)      bardzo dobra znajomość rachunkowości budżetowej,

b)      samodzielność i komunikatywność,

c)      umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      podanie o pracę i curriculum vitae,

b)      kopia dowodu osobistego,

c)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych,

d)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; o braku prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

e)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Kopie innych dokumentów:

- kopie świadectw pracy

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

        -  aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        -  zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.                                               

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego – Związek Gmin Dolnej Odry” w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna –(sekretariat) w terminie do 15 czerwca 2012r.

- ofertę można przesłać pocztą- listem poleconym- decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnie

- oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i własnoręcznym podpisem.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chojna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 01-06-2012 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2012 08:41