herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XVI/104/2012 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń w części obrębu geodezyjnego Przyjezierze II. 2012-06-15 13:57
Uchwała Nr XVI/103/2012 w sprawie wystąpienia Gminy Moryń ze Stowarzyszenia "Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierza Myśliborskiego". 2012-06-15 13:55
Uchwała Nr XVI/102/2012 w sprawie udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminu Moryń. 2012-06-15 13:53
Uchwała Nr XVI/101/2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali. 2012-06-15 13:50
Uchwała Nr XVI/100/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2012-06-15 13:49
Uchwała Nr XVI/99/2012 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Moryń. 2012-06-15 13:47
Uchwała Nr XVI/98/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim. 2012-06-15 13:47
Uchwała Nr XVI/97/2012 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Dolnej Odry. 2012-06-15 13:44
Uchwała Nr XVI/96/2012 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moryń. 2012-06-15 13:41
Uchwała Nr XVI/95/2012 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, prowadzonych przez Gminę Moryń. 2012-06-15 13:37
Uchwała Nr XVI/94/2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz określenia granic ich obwodów. 2012-06-15 13:33
Uchwała Nr XVI/93/2012 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów. 2012-06-15 13:31
Uchwała Nr XVI/92/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Witnicy. 2012-06-15 13:28
Uchwała Nr XVI/91/2012 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moryń na lata 2012 - 2014". 2012-06-15 13:26
Uchwała Nr XVI//90/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryn na rok 2012. 2012-06-15 13:21