herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu.

OGŁOSZENIE  O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MORYNIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

1.    Wymagania niezbędne:

a).     obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b).     niekaralność za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

c).     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

d).     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

e).     wykształcenie wyższe,

f).      wiedza z zakresu przepisów samorządowych - ustawa o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych,

g).     dobra znajomość języka niemieckiego,

h).     przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w tym przynajmniej 1 rok w administracji,

i).      udział w realizacji projektów współfinansowanych z różnych programów dofinansowanych ze środków unijnych,

j).       umiejętności z zakresu promocji, marketingu, public relations,

k).     umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, negocjacyjne i perswazyjne,

l).      zorientowanie na realizację celu, praca pod presją czasu, dokładność, innowacyjność i kreatywność,

m).   biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów Word i Excel, OpenOffice, LibreOffice, programu graficznego),

n).     obsługa urządzeń biurowych.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

a).     preferowana znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego,

b).     prawo jazdy,

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·   Promocja gminy, w szczególności poprzez:

o   zbieranie materiałów ich opracowywanie oraz publikacja wydawnictw promocyjnych i informacyjnych,

o   kreowanie rozwoju gminy oraz jej promocja na zewnątrz,

o   uczestnictwo w targach i wystawach,

o   przygotowywanie informacji dotyczących oferty gospodarczej  i turystycznej Gminy,

o   udostępnianie materiałów informacyjnych o gminie,

o   współpraca z samorządami wojewódzkimi, powiatowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu podejmowania działań promujących miasto,

o   współpraca z organizacjami pozarządowymi i zrzeszeniami mieszkańców,

o   współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w zakresie koordynowania imprez;

·   zarządzanie projektami UE:

o   prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań własnych gminy oraz na rzecz organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa,

o   przygotowywanie projektów i wniosków o ich  dofinansowanie,

o   realizacja i rozliczanie projektów,

o   prowadzenie dokumentacji związanej z projektami,

o   współpraca ze stanowiskiem do spraw zarządzania projektami i zamówień publicznych oraz innymi referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowania projektów w w/w zakresie,

o   koordynacja partnerskich projektów międzynarodowych w ramach współpracy transgranicznej;

·   udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

·   udział w przygotowaniu dokumentów strategicznych i analiz,

·   monitoring trwałości projektów realizowanych przez Gminę Moryń,

·   współdziałanie z organizacjami społeczno-gospodarczymi w celu konsultowania pożądanych kierunków rozwoju Gminy oraz metod i sposobu ich realizacji,

·   podejmowanie inicjatyw wspierających rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia,

·   gromadzenie i udostępnianie zasobów informacyjnych dla potrzeb rozwoju gospodarczego            

4.       Warunki pracy na stanowisku ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu:

Główna część pracy wykonywana jest na terenie jednostki w pomieszczeniach biurowych. Z pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami, w tym z partnerami zagranicznymi, przedsiębiorcami, beneficjentami. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z innymi osobami. 

5.       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Moryniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił ponad 6%.

6.      Wymagane dokumenty:

a).     list motywacyjny,

b).     życiorys(CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c).     oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d).     kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e).     kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

f).      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego,

g).     oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h).     oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

i).      oświadczenie o  treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

j).       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 19 października 2012 r. godz. 1500.pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu”.

                Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Moryniu w dniu 22 października 2012 r. o godz. 1000

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w na stronach bip.moryn.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 13.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 91 466 79 64.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.moryn.ploraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

                Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

                Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 04-10-2012 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 04-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 30-03-2015 12:47