herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: 64/3, obręb Klępicz

 Moryń, dnia 20 listopada  2012r.

GMOŚ.6840.7.1. 2012

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 

 

1.Oznaczenie nieruchomości – 64/3, obręb Klępicz

2. Nr Księgi  Wieczystej   - 54748

3.Powierzchnia nieruchomości – 9369 m2

4. Opis nieruchomości - Działka zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym po byłej szkole podstawowej

     o pow. użytkowej 624,06 m2, dwoma budynkami gospodarczym o łącznej pow. użytkowej 29,28m2.

    Uzbrojona w sieć wodociągową, energię elektryczną, c. o. i zbiornik bezodpływowy.

     Dostęp do działki b. dobry z drogi asfaltowej (wojewódzkiej).

     Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami -Osinów Dolny (13km), Krajnik  

     Dolny - Schwedt (20km) oraz niedaleko Berlina – 80 km

5. Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób jej zagospodarowania

    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Obiekt może być wykorzystywany na     

    cele usługowe, handlowe lub inną działalność gospodarczą po wcześniejszym dokonaniu zmiany sposobu

    użytkowania budynku. W projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

    nieruchomość przeznaczona jest pod usługi handlu, gastronomii, turystyki, hotelarstwa, usługi zdrowia

    ( dom seniora, usługi lecznicze), zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

6. Cena wywoławcza -  199.000 ,00 zł

7. Wysokość wadium  - 19.900,00 zł, płatne w terminie do 24 grudnia  2012r.  w Banku

    Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003.

     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 

     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku

     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada

     na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone

     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed

     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia

     przetargu wynikiem   negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

8. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu

9. Minimalne postąpienie- 1.990,00 zł

10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność

11. Obciążenia nieruchomości – wolne od obciążeń

12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań

13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: -    I przetarg – 30.X.2012r.

14. Termin i miejsce oraz rodzaj II przetargu – 28 grudnia  2012r. o godz. 11 00 , przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,

pokój nr 11.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

 Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego

w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-11-2012 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2012 12:19