herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: nr nr 395/1 o pow. 1707m2, 395/2 o pow.101m2, 395/3 o pow. 463m2, 395/4 o pw. 358m2, 395/5 o pow. 355m2, 395/6 o pow. 352m2, 395/7 o pow. 348m2, 395/8 o pow. 311m2, 395/12 o pow. 1222m2, 395/13 o pow. 460m2, 395/14 o pow. 360m2, 395/15 o pow. 360m2, 395/16 o pow. 360m2, 395/17 o pow. 360m2, 395/18 o pow. 431m2, 395/19 o pow. 617m2, położone w obrębie 3 miasta Moryń.

Moryń, dnia 20 listopada  2012r.

GMOŚ.6840.61. 2012

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż następujących  nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości – nr nr 395/1 o pow. 1707m2,  395/2 o pow.101m2, 395/3 o pow. 463m2, 395/4 o pw. 358m2, 395/5 o pow. 355m2, 395/6 o pow. 352m2, 395/7 o pow. 348m2, 395/8 o pow. 311m2, 395/12 o pow. 1222m2, 395/13 o pow. 460m2, 395/14 o pow. 360m2, 395/15 o pow. 360m2, 395/16 o pow. 360m2, 395/17 o pow. 360m2, 395/18 o pow. 431m2, 395/19 o pow. 617m2, położone w obrębie 3 miasta Moryń.

2. Nr Księgi  Wieczystej   - SZ1Y00025844/5

3.Opis nieruchomości – działki nr nr  395/1, 395/2,  395/3, 395/4, 395/5, 395/6, 395/7, 395/8,  395/12, 395/13, 395/14, 395/15, 396/16, 395/17, 395/18,  395/19  to działki niezabudowane, uzbrojone w wodę, energię elektryczną, kanalizację ściekową, )  z dobrym dostępem do drogi asfaltowej wojewódzkiej i powiatowej, dojazd przez drogę niepubliczną (wewnętrzną). Działki porośnięte są samosiejkami drzew (akacji, klonów, brzóz w ilości 104 szt., w wieku pow. 10-ciu lat ).

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób ich zagospodarowania

    - nr  395/1- pod zieleń urządzoną

   - nr   395/2 - ciąg pieszy

   - nr  395/12- pod drogę wewnętrzną (niepubliczną)

   - nr nr  395/3,  395/4, 395/5, 395/6, 395/7, 395/8, 395/13, 395/14, 395/15, 396/16, 395/17, 395/18, 

     395/19 - przeznaczone  pod  zabudowę mieszkaniowo-szeregową.

5. Wszystkie działki wymienione w pkt.4 będą sprzedawane jako jedna nieruchomość.

6. Cena wywoławcza ww. działek – 299.900,00 zł plus obowiązujący podatek Vat ( aktualnie 23%

    wylicytowanej kwoty)

7. Wysokość wadium  - 29.990,00 zł, płatne w terminie do 24 grudnia 2012r.  w Banku

    Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003.

     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 

     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku

     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada

     na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone

     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed

     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia

     przetargu wynikiem   negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

8. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu

9. Minimalne postąpienie- 3.000,00 zł

10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność

11. Obciążenia nieruchomości – wolne od obciążeń

12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań

13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: - I przetarg-05.11.2012r.

14. Termin i miejsce oraz rodzaj II przetargu – 28 grudnia   2012r. o godz. 10 00, przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,

pokój nr 11.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

 Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego

w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 22-11-2012 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2012 10:57