herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2012-12-27 11:36
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2013 rok. 2012-12-28 07:21
Projekt Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń. 2012-12-11 08:56
Projekt Uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 2012-12-11 08:47
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2012-12-11 08:41
Projekt uchwały o zmianie w uchwale nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2012-12-03 10:17
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2013. 2012-12-03 08:30
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2013-2026. 2012-11-30 12:57
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Moryń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-11-30 11:23