herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU

WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU

Podstawa prawna: art. 67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.
 2. W przypadku przedsiębiorcy (rolnik, spółka, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) ubiegającego się o odroczenie terminu płatności:
  • zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w ciągu 3 ostatnich lat, lub:
  • oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w ciągu 3 ostatnich lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go latach budżetowych;
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • sprawozdania finansowe jeżeli wnioskujący ma obowiązek ich sporządzania (bilans, rachunek zysków i strat, Cash flow) za rok poprzedzający złożenie wniosku,
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego,
  • informacje jakie powinny być złożone przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi postępowania w sprawie udzielania pomocy publicznej.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się opłaty skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowo Budżetowy: pok. nr 4, tel. 91-466-79-52.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Morynia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa)
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 04-01-2013 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Janiszewska 04-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 04-01-2013 12:15