herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy / wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy / wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy

  • Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy nie dotyczy obywateli polskich.
  • Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz nie będący członkiem rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Uwagi:

  • zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatelapaństwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, zgłaszając wymagane ustawą dane oraz przedstawiając dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej     i niebędący członkiem rodziny obywatelapaństwa członkowskiego Unii Europejskiej dopełniając obowiązku zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania;
  • zameldowania dokonuje się na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu;

Gdzie należy złożyć dokumenty

  • Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1 74-503 Moryń, pok. nr 8; w godzinach 7:15 do 15:15.

Termin i sposób załatwienia sprawy

  • W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie (ważny do czasu upływu terminu zameldowania).

Tryb odwoławczy

  • Brak, czynność materialno-techniczna

Opłaty

  • Brak

Wskazany powyżej cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest obowiązany wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, obowiązek wymeldowania nie powstaje.

Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i nie będący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje ustnie w organie gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-03-2013 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Mickiewicz 27-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 27-03-2013 12:15