herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 czerwca 2013 r.

PORZĄDEK OBRAD XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 27 CZERWCA 2013 R.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie nagród i stypendiów wyróżniającym się uczniom i nauczycielom.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dot. interpelacji.
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Morynia.
 8. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu.
 9. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2012 rok.
 11. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2012 rok.
 12. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
 13. Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2012 , informacji o stanie mienia,
 14. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
 15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2012 .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
 18. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp.z o.o. w Goleniowie, ( Kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały - do wglądu w Biurze Rady)
  • b) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, ( Kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały - do wglądu w Biurze Rady)
  • c) w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf (cen i opłat) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone przez Urząd Miejski w Moryniu,
  • d)w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013,
  • e) w sprawie nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Morynia, f) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową nr 1409Z Warnice- Stare Łysogórki na odcinku Witnica- Witnica PKP ,
  • g) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w użyczenie ,
  • h) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń, w części obrębu ewidencyjnego Przyjezierze II . ( Kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały - do wglądu w Biurze Rady).
 19. Informacja na temat wyników sprawdzianów przeprowadzonych w klasach szóstych szkół podstawowych oraz egzaminu gimnazjalnego.
 20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 21. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-06-2013 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 20-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 20-06-2013 12:29