herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

DPS: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 

Moryń: Dostawa wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz innych materiałów budowlanych
Numer ogłoszenia: 233535 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, faks 091 4146370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: KOŚCIELNA OSOBA PRAWNA ZARZĄDZAJĄCA DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz innych materiałów budowlanych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią zestawy stolarki drzwiowej wewnętrznej( ościeżnica + skrzydło drzwiowe wraz z zawiasami, szyldami, klamkami i zamkami zaopatrzonymi w klucze) w ilościach wykazanych w załączniku nr 4 SIWZ. Zamówienie obejmuje łącznie 50 szt.skrzydeł drzwiowych o szer. 90 cm(wraz z ościeżnicami) + drzwi harmonijkowe - szt. 3 . Zamówieniem objęte są również materiały potrzebne do obróbki i montażu ościeżnic..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.12.00-7, 44.22.12.11-7, 44.11.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.moryn.pl/strony/3989.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ul. Rynkowa 27 74-503 Moryń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. Rynkowa 27 74-503 Moryń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 06-11-2013 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Jackowski 06-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 08-11-2013 12:16