herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 marca 2014 r.

Porządek obrad  XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu
w dniu 21 marca 2014 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji XXVIII, XXIX.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,   
  • informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja Dyrektora Dróg Wojewódzkich dotycząca bieżącego utrzymania oraz planowanych inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie gminy Moryń w 2014 roku.
 7. Informacja Starosty Powiatu Gryfińskiego dotycząca bieżącego utrzymania oraz planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Moryń w 2014 roku.
 8. Informacja z działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 za 2013 rok.
 9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Moryń za 2013 rok.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2013 rok.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a)  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki,
  • b)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2014,
  • c)  o zmianie w uchwale nr XXVII/197/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
  • d)  w sprawie  zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014,
  • e)  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2014-2026,
  • f) o zmianie w uchwale nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń,
  • g)  w sprawie udzielenia dotacji w roku 2014 na dofinansowanie prac konserwatorskich,
  • restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Kościół w Starym Objezierzu,
  • h) w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zpobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń 2014 roku”,
  • i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie 3 miasta Moryń,
  • j)  w sprawie  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego,  
  • k)  w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia,
  • l)   w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia,
  • ł) w sprawie obciążania nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu działki nr 70/4 obręb Witnica,
  • m)  w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń.
  • n)  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Moryń na lata 2014-2020.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad XXX Sesji  Rady Miejskiej w Moryniu

Pliki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-03-2014 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leokadia Kuryłowicz 13-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 17-03-2014 08:17