herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Ogłoszenie o dotacjach celowych ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów działających na terenie powiatu gryfińskiego w 2015 r.

Zgodnie z zapisami  Uchwały Rady Powiatu nr XIV/116/2012 z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) -do 31 lipca 2014 r. następujące podmioty działające na terenie Powiatu Gryfińskiego:

 1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe    w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póżn. zm.);
 2. jednostki sektora finansów publicznych: gminy, gminne osoby prawne, powiatowe osoby prawne,

mogą składać wnioski o dotacje na zadania w zakresie  ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane do  wykonania  w 2015 roku.

Określa się następujące priorytety dofinansowania:

 1. przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
 2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
 3. przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
 4. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
 5. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
 6. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o dotacje wyłącznie na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, polegające na:

 1. usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, położonych na terenie powiatu gryfińskiego, rozumianego jako: demontaż pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie, unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku,
 2. modernizacji systemów ogrzewania, związanej z wymianą pieca opalanego węglem lub koksem na ekologiczne urządzenia grzewcze,
 3. zakupie i montażu instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii odnawialnej tj. w szczególności: kolektory słoneczne do podgrzewania wody oraz zakupie ekologicznych urządzeń grzewczych, w szczególności: piece elektryczne, olejowe, gazowe, urządzenia wykorzystujące energię ziemi (pompy ciepła) oraz ekologiczne piece opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa.

Wysokość dotacji wynosi 50 % kosztów rzeczywistych zadania  z zastrzeżeniem, że wysokość dotacji udzielonej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, wynosi 50% wartości zadania, nie więcej jednak niż 4.000 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji składa się wyłącznie na piśmie na właściwym druku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku oraz załączniki określa załącznik nr 1 do  uchwały.

Przyznane dotacje muszą być wykorzystane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały udzielone.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74 – 100 Gryfino.

Do pobrania:

 1.  Zasady udzielania dotacji (Uchwała Rady Powiatu nr XIV/116/2012 z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej).
 2.  Wniosek o udzielenie dotacji (załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu nr XIV/116/2012 z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

 

Termin: od dnia 11.07.2014 r. do 31.07.2014 r.

Sporządziła: Karina Osińska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-07-2014 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 11-07-2014 11:48