herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza VI rokowania na sprzedaż nieruchomości Nr 27/1, obręb Klępicz

Moryń, dnia  25 lutego 2015 r.

GMOŚ.6840.2.1/2012

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 31 marca 2015r. o godz. 1030 VI rokowania na sprzedaż nieruchomości.

 1. Nr Księgi Wieczystej: SZ1Y 00041095/7
 2. Nr nieruchomości: 27/1
 3. Pow w m2: 4600 m2
 4. Położenie: obręb Klępicz
 5. Opis nieruchomości: Działka niezabudowana nr 27/1 o pow. 0,4600 ha, położona w obrębie Klępicz. Kształt działki regularny. Działka posiada  dostęp do drogi publicznej asfaltowej.  Lokalizacja działki dobra.  Posiada uzbrojenie w wodę i energię elektryczną. Obecnie działka znajduje się w bezumownym użytkowaniu osoby fizycznej.
 6. Przeznaczenie w planie miejscowym: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieobowiązuje. Zgodnie z decyzją owarunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod budowę budynku jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
 7. Daty poprzednich przetargów: I przetarg: 28.10.2013 r., II przetarg: 10.12.2013 r., III przetarg: 27.01.2014 r., IV przetarg: 27.03.2014 r., I rokowania: 27.05.2014 r., II rokowania: 03.07.2014 r., III rokowania: 11.08.2014 r., IV rokowania 12.11.2014 r., V rokowania 07.01.2015
 8. Cena wywoławcza do V rokowań 32.520,32 -, Plus obowiązujący podatek Vat ( aktualnie 23%)
 9. Wysokość zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów zł: 3.253,00-,
 10. Informacja o przeznaczeniu: Sprzedaż na własność
 11. Informacje o obciążeniach  i zobowiązaniachnieruchomości: Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań 

?Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Miejsce przeprowadzenia rokowań - Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia  26.03. 2015 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ VI Rokowania -  działka nr 27/1,  Klępicz” .

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w powyższej tabeli, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 80937010460300064820030007, uiszczoną w terminie do 26.03.2015 r.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 26.03.2015 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

 Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. datę sporządzenia zgłoszenia
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
 5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

 ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. +48 91 466 79 54 fax.+48 91 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej bip.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-02-2015 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 25-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2015 09:17