herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości nr 166/5, obręb Nowe Objezierze

Moryń, dnia  25 lutego 2015 r

GMOŚ.6840.1. 2014

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 31 marca 2015 r. o godz. 1100  I rokowania na sprzedaż nieruchomości.

 1. Nr Księgi Wieczystej:SZ1Y/00045465
 2. Nr nieruchomości:166/5
 3. Pow. w ha: 0,25
 4. Położenie: obręb Nowe Objezierze
 5. Opis nieruchomościDziałka niezabudowana rolna o klasie bonitacji RIIIa. Położenie bardzo dobre ( ok. 300m od centrum wsi), kształt regularny (prostokąt). Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, Stan techniczny przeciętny. Różnorodność rodzajów użytków glebowych – mała.
 6. Przeznaczenie w planie miejscowym: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieobowiązuje.
 7. Daty poprzednich przetargów: I przetarg:18.11.2015 r., II przetarg: 07.01.2015 r.,
 8. Cena wywoławcza do I rokowań w zł: 5.720,00
 9. Wysokość zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów zł: 600,00
 10. Informacja o przeznaczeniu:Sprzedaż na własność
 11. Informacje o obciążeniach  i zobowiązaniachnieruchomości: Nieruchomość wolna od obciążeń i zobwiązań

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Miejsce przeprowadzenia rokowań- Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia  26.03. 2015 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ I Rokowania -  działka nr 166/5,  Nowe Objezierze” .

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w powyższej tabeli, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 80937010460300064820030007, uiszczoną w terminie do 26.03.2015 r.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 26.03.2015 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel.+48 91 466 79 54 fax.+48 91 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej bip.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-02-2015 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 25-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2015 10:21