herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 31 marca 2015 r. VI rokowania na sprzedaż nieruchomości nr :64/3, obręb Klępicz (była szkoła)

       Moryń, dnia  25 lutego  2015 r.

GMOŚ.6840.7.1.2012

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 31 marca  2015r. o godz. 1000  VI rokowania na sprzedaż nieruchomości.

 

 1. Nr Księgi Wieczystej: 54748
 2. Nr nieruchomości:64/3
 3. Pow.w m29369 m2
 4. Położenie: obręb Klępicz
 5. Opis nieruchomości: Działka zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym po byłej szkole podstawowej o pow. użytkowej 624,06 m2, dwoma budynkami gospodarczymi o łącznej pow. użytkowej 29,28m2. Uzbrojona w sieć wodociągową, energię elektryczną, c. o. i zbiornik bezodpływowy. Dostęp do działki b. dobry z drogi asfaltowej (wojewódzkiej). Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami -Osinów Dolny (13km), Krajnik Dolny - Schwedt (20km) oraz niedaleko Berlina – 80 km
 6. Przeznaczenie w planie miejscowym: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Obiekt może być wykorzystywany na cele usługowe, handlowe lub inną działalność gospodarczą po wcześniejszym dokonaniu zmiany sposobu użytkowania budynku.
 7. Daty poprzednich przetargów: I przetarg: 24.12.2013 r., II przetarg: 20.02.2014 r., I rokowania: 27 .05.2014 r., II rokowania: 03.07.2014 r., III rokowania: 11.08.2014 r., IV rokowania: 12.11.2014 r., V rokowania:07.01.2015 r.
 8. Cena wywoławcza do VI rokowań: 125.559,60 -,
 9. Wysokość zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów zł: 12.556,00-,
 10. Informacja o przeznaczeniu: Sprzedaż na własność
 11. Informacje o obciążeniach  i zobowiązaniachnieruchomości: Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Miejsce przeprowadzenia rokowań-Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia  26.03. 2015 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ VI Rokowania -  szkoła Klępicz” .

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w powyższej tabeli, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 80937010460300064820030007, uiszczoną

w terminie do 26.03.2015 r.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 26.03.2015 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

2. datę sporządzenia zgłoszenia

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel.+48 91 466 79 54 fax.+48 91 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i  bip.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-02-2015 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 25-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 27-02-2015 10:34