herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do VI rokowań oraz wysokości zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów sprzedaży.

 ZARZĄDZENIE NR 20/15

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2014 r.poz. 518 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 §1. Przeznaczam w najem i dzierżawę  nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

L.p

Nr nieruchomości

 

Pow. [m2]

 

Nr KW

Położenie [obręb]

Opis nieruchomości, obciążenia i zobowiązania

Wysokość opłat z tytułu najmu i dzierżawy, termin wnoszenia opłat  aktualizacja opłat

Uwagi

1.

92

   

32636

Obręb 3 miasta Moryń,

ul. Plac Wolności 2

Najem  lokalu użytkowego o pow. 94,76 m 2 , na okres do  3  lat, wchodzącego w skład budynków usytuowanych na działce nr 92, obręb 3 miasta Moryń.

Przeznaczenie: usługi rehabilitacyjne.

Lokal wyposażony w urządzenia wodno-kanalizacyjne,

energię elektryczną, sanitariaty.

Lokal wolny od obciążeń i zobowiązań

Czynsz miesięczny

263,43  zł  plus obowiązujący podatek Vat

(obecnie 23% wartości czynszu)

Czynsz płatny do 10-go  każdego m-ca

z góry. Naliczanie czynszu rozpocznie z chwilą rozpoczęcia działalności.

Aktualizacja czynszu  jeden raz do roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

podawany przez GUS za rok ubiegły.

 

§ 2.Oprócz czynszu najmu   i podatku Vat będą  ponoszone opłaty z tytułu  podatku od nieruchomości i opłaty związane z eksploatacją lokalu (pobór wody, energii, usuwanie nieczystości stałych i płynnych, ogrzewanie lokalu, telefon itp.).

§ 3. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy Placu Wolności 4 w Moryniu, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej bip.moryn.pl

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§5 . Termin wywieszenia wykazu: od  27 lutego  2015r. do  19 marca  2015r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

           

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 03-03-2015 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 25-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 03-03-2015 13:43