Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym.

UCHWAŁA NR V/21/2015
RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU
z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20c ust. 4 – 6 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 572 ze zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczbą punktów,

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym.

§ 3. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

1) dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 50 pkt,

2) dziecko czteroletnie, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola – 50 pkt,

3) obydwoje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, bądź uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego, rodzica samotnie wychowującego kandydata – 15 pkt,

4) jedno z rodziców kandydata pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne na terenie Gminy Moryń – 10 pkt,

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola w Gminie Moryń – 5 pkt.

§ 4. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka;

2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;

3) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

4) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;

5) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady
 
Jerzy Domaradzki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 06-03-2015 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Dziedzic 24-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2015 12:42