Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/17/2015 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

UCHWAŁA NR V/17/2015
Rady  Miejskiej w Moryniu 
z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 

Na podstawie art. 67 ust. 3 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013r. Dz. U. poz. 594 ze zm.) a także §7 i 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121 poz. 1307), uchwala się co następuje:

§1.

W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w  Moryniu Nr XXIII/172/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w §1 ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: „ 18. gmina Marianowo”
 2. w §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Terenem działania Związku jest obszar gmin będących jego członkami”
 3. w §10 ust. 2  zdanie pierwsze skreśla się wyraz „Ogólne”
 4. w §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zgromadzenie Związku, zwane dalej Zgromadzeniem”
 5. w §14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku”
 6. w §16 zdanie pierwsze skreśla się wyraz „Ogólne”
 7. w §16 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „ 9.Tworzenie i przystępowanie do spółek, rozwiązywanie i występowanie z nich;”
 8. skreśla się §16 pkt 10 
 9. w §16 ust.15 otrzymuje brzmienie: „15. Na wniosek Zarządu Związku – powoływanie i odwoływanie Głównego Księgowego Związku”
 10. w §17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zgromadzenie wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zgromadzenia i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.”
 11. w §18 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Posiedzenie nadzwyczajne może być zwołane na pisemny wniosek Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 członków Związku. Posiedzenie w takim wypadku powinno być zwołane w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać porządek obrad oraz niezbędne materiały i dokumenty oraz projekty uchwał.”
 12. w §28 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i jest równa kadencji Zgromadzenia Związku.”
 13. w §29 otrzymuje brzmienie: „Główny Księgowy Związku bierze udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.”
 14. w §38 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.”
 15. w §38 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Główny Księgowy Związku, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Przewodniczącego Zarządu Związku, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.” 
 16. w §39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności uchwala Zgromadzenie Związku na wniosek Zarządu Związku.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

Jerzy Domaradzki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 06-03-2015 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 24-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2015 12:57