herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

ZARZĄDZENI   23/2015  

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 16 marca  2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j.z 2014r.  poz. 518 ze zm.)  zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam w dzierżawę  nieruchomość  stanowiącą  własność gminy Moryń:

L.p

Nr nierucho-mości

 

Pow.

[m2]

 

Nr

KW

Położe-nie

[obręb]

Opis

nieruchomości

Wysokość czynszu

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dz.189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ1Y/00025837/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obręb 3 Moryń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość niezabudowana,

przeznaczona pod uprawę warzyw.

Miejscowy plan zagospodarowa-nia przestrze-nnego gminy Moryń nie obowiązuje.

Umowa na okres do 1 roku

 

 

 

 

 

 

40,89 zł rocznie plus obowiązu-jący podatek Vat.

Wysokość czynszu zostanie naliczona propo-rcjona-lnie do okresu zawartej umowy.

 

 

 

 

Obciążeń i zobowiązań na nieruchomo-ści brak.

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawcy będzie  ponosić opłatę z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy byłym  budynku Policji w Moryniu, ogłoszenie w prasie lokalnej  i na stronie internetowej bip.moryn.pl

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 17.03.2015r. do 07.04.2015r.

§. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia 

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-03-2015 07:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 16-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 17-03-2015 07:45