herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 170 , położonej w obrębie 3 miasta Moryń

Moryń, dnia 18 marca 2015 r.

GMOŚ.6840.7.2015 r.

BURMISRZ  MORYNIA

ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 170 , położonej w obrębie 3 miasta Moryń, którego celem jest poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Nieruchomość – wpisana jest w księdze wieczystej KW Nr  40219 prowadzonej przez Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Działka niezabudowana nr 170 o pow. 45m², położona w obrębie 3 miasta Moryń,

Do działki brak drogi dojazdowej.

Przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako B.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby i podmioty będące właścicielami działek sąsiednich przylegających do działki nr 170.

  • Cena wywoławcza – 2.000 ,00 zł
  • Wadium  wniesione w pieniądzu  – 160,00 zł
  • Minimalne postąpienie – nie mniejsze niż - 20,00
  • Nieruchomość wolna od  zobowiązań
  • Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań
  • Sprzedaż na własność
  • Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Terminy niedoszłych do skutku przetargów- I- 05.03.2015 r.

Przetarg odbędzie się  21 kwietnia   2015 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest;

1.  wpłacenie wadium, w pieniądzu w Banku Spółdzielczym w Moryniu  na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu 91937010460300064820030003  - nie

     później niż do dnia  17 kwietnia  2015r.,

2. posiadanie tytułu własności na nieruchomość przylegającą do działki nr 170 ( odpis z KW  lub wypis z rejestru gruntów, prawomocne postanowienie Sądu).

 

Osoby chcące uczestniczyć w przetargu winny złożyć podanie o przystąpieniu do przetargu wraz z dokumentami wymienionymi w pkt.1 i 2

w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r.

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona w dniu 20 kwietnia  2015 r.

Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi. Koszty notarialne i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Nabywca na własny koszt dokona wznowienia granic geodezyjnych w/w nieruchomości.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www. moryn.pl,  bip moryn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej bip moryn.pl

Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Elżbieta Grygorcewicz – pracownik  Urzędu  Miejskiego w Moryniu tel.091 466 79 54, pokój nr 2.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-03-2015 08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 18-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2015 08:17