herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 343 o pow. 0,0296 ha, położona w obrębie Gądno

Moryń, dnia 18 marca 2015 r.

GMOŚ.6840.3.2015  

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości - nr 343 o pow. 0,0296 ha, położona w obrębie Gądno.
 2. Nr Księgi  Wieczystej   - SZ1Y/00050741/7
 3. Opis nieruchomości – Działka niezabudowana, zapisana w ewidencji gruntów jako droga niepubliczna. Położenie działki dobre ok. 700 m od centrum Gądna, kształt regularny (prostokąt).Droga zagospodarowana rolniczo.
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób ich zagospodarowania. Miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.                                                  
 5. cena nieruchomości -610,00 zł
 6. Cena wywoławcza  działki – 860,00 zł
 7. Wysokość wadium  - 90,00 zł, płatne w terminie do 17 kwietnia   2015r.  w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 
 8. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu
 9. Minimalne postąpienie- 10,00 zł
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
 11. Obciążenia nieruchomości – wolne od obciążeń
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań
 13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: I-06.03.2015 r.
 14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 21 kwietnia   2015r. o godz. 1130, II przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-03-2015 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 18-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2015 08:38