herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu

OGŁOSZENIE  O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń 

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. niekaralność za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. wiedza z zakresu przepisów samorządowych - ustawa o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych,
 7. dobra znajomość języka niemieckiego,
 8. przynajmniej  roczne  doświadczenie  zawodowe ,
 9. umiejętności z zakresu promocji, marketingu, public relations,
 10. umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, negocjacyjne i perswazyjne,
 11. zorientowanie na realizację celu, praca pod presją czasu, dokładność, innowacyjność i kreatywność,
 12. biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów Word i Excel, OpenOffice, LibreOffice, programu graficznego),
 13. obsługa urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowana znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego,
 2. prawo jazdy,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Promocja gminy, w szczególności poprzez:
  • zbieranie materiałów ich opracowywanie oraz publikacja wydawnictw promocyjnych i informacyjnych,
  • kreowanie rozwoju gminy oraz jej promocja na zewnątrz,
  • uczestnictwo w targach i wystawach,
  • przygotowywanie informacji dotyczących oferty gospodarczej  i turystycznej Gminy,
  • udostępnianie materiałów informacyjnych o gminie,
  • współpraca z samorządami wojewódzkimi, powiatowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu podejmowania działań promujących miasto,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i zrzeszeniami mieszkańców,
  • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w zakresie koordynowania imprez;
 • zarządzanie projektami UE:
  • prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań własnych gminy oraz na rzecz organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa,
  • przygotowywanie projektów i wniosków o ich dofinansowanie,
  • realizacja i rozliczanie projektów,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z projektami,
  • współpraca ze stanowiskiem do spraw zarządzania projektami i zamówień publicznych oraz innymi referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowania projektów w w/w zakresie,
  • koordynacja partnerskich projektów międzynarodowych w ramach współpracy transgranicznej;
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • udział w przygotowaniu dokumentów strategicznych i analiz,
 • monitoring trwałości projektów realizowanych przez Gminę Moryń,
 • współdziałanie z organizacjami społeczno-gospodarczymi w celu konsultowania pożądanych kierunków rozwoju Gminy oraz metod i sposobu ich realizacji,
 • podejmowanie inicjatyw wspierających rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia,
 • gromadzenie i udostępnianie zasobów informacyjnych dla potrzeb rozwoju gospodarczego.          

4. Warunki pracy na stanowisku ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu:

Główna część pracy wykonywana jest na terenie jednostki w pomieszczeniach biurowych. Z pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami, w tym z partnerami zagranicznymi, przedsiębiorcami, beneficjentami. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z innymi osobami. 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Moryniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 % .

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys(CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 • oświadczenie o  treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   ( D.U. z 2014 r. poz.1182). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2014r.  poz. 1202 .)”.
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 r. godz. 1500.pod adresem:

Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Moryniu w dniu  20 kwietnia 2015 r. o godz. 1000

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w na stronach bip.moryn.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 13.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 91 466 79 64.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.moryn.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 30-03-2015 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 30-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 30-03-2015 12:38