herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości: 166/4, obręb Nowe Objezierze

Moryń, dnia 27 kwietnia 2015 r.

GMOŚ.6840.1. 2014/2015

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 02 czerwca  2015r. o godz. 1100  II rokowania na sprzedaż nieruchomości.

 

Lp.

Nr Księgi Wieczystej

Nr nieruchomości

Pow.

w ha

 

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Daty poprzednich

przetargów

Cena

wywoławcza

do II

rokowań w zł

Wysokość

zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów

Informacja

o przeznaczeniu

Informacje o obciążeniach  i zobowiązaniachnieruchomości

1.

SZ1Y/00045465

 

166/4

 

0,09

Nowe Objezierze

 

Działka niezabudowana rolna o klasie bonitacji RIIIa. Położenie działki  bardzo dobre ( ok. 300m od centrum wsi), kształt regularny (prostokąt). Dojazd do nieruchomości

drogą gruntową, stan techniczny przeciętny. Różnorodność rodzajów użytków glebowych - mała.

 

 

 

Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego nieobowiązuje.

I przetarg:

18.11.2015r.

 

II przetarg:

07.01.2015r.

I rokowania 31.03.2015r.

 

 

   2.200,00

 

 

 

 

220,00

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność

Nieruchomość

wolna od obciążeń i zobwiązań

 

 

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Miejsce przeprowadzenia rokowań- Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia  27.05. 2015 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ II Rokowania -  działka nr 166/4,  Nowe Objezierze” .

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w powyższej tabeli, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 80937010460300064820030007, uiszczoną

w terminie do 27.05.2015 r.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 27.05.2015 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

2. datę sporządzenia zgłoszenia

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54, fax. 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej bip.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-04-2015 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 27-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2015 12:35