herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza VII rokowania na sprzedaż nieruchomości: 64/3, obręb Klępicz

                                                                                                          Moryń, dnia 27 kwietnia   2015 r.

GMOŚ.6840.7.1.2012/2015             

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 02 czerwca  2015r. o godz. 1000  VII rokowania na sprzedaż nieruchomości.

 

Lp.

Nr Księgi Wieczystej

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

 

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Daty poprzednich

przetargów

Cena

wywoławcza

do VII

rokowań

Wysokość

zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów

Informacja

o przeznaczeniu

Informacje o obciążeniach  i zobowiązaniachnieruchomości

1.

54748

64/3

(była szkoła)

9369m2

Klępicz

Działka zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym po byłej szkole podstawowej

o pow. użytkowej 624,06 m2, dwoma budynkami gospodarczymi

o łącznej pow. użytkowej 29,28m2.

Uzbrojona w sieć wodociągową, energię elektryczną, c. o. i zbiornik bezodpływowy.

Dostęp do działki b. dobry z drogi asfaltowej (wojewódzkiej).

Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami -Osinów Dolny (13km), Krajnik Dolny - Schwedt (20km) oraz niedaleko Berlina – 80 km

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Obiekt może być wykorzystywany na cele usługowe, handlowe lub inną działalność gospodarczą po wcześniejszym dokonaniu zmiany sposobu użytkowania budynku.

I przetarg:

24.12.2013r.

 

II przetarg:

20.02.2014r.

 

I rokowania

27 .05.2014r.

 

II rokowania

03.07.2014r.

 

III rokowania

11.08.2014r.

 

IV rokowania 12.11.2014r.

V-rokowania-07.01.2015r.

VI rokowania 31.03.2015r.

125.559,60 -,

 

 

 

 

 

 

 

12.556,00-,

 

 

 

 

 

Sprzedaż na

własność

Nieruchomość

wolna od obciążeń i zobowiązań

 

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Miejsce przeprowadzenia rokowań-Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia  27.05. 2015 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ VII Rokowania -  szkoła Klępicz” .

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w powyższej tabeli, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 80937010460300064820030007, uiszczoną

w terminie do 27.05.2015 r.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 27.05.2015 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

2. datę sporządzenia zgłoszenia

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54, fax. 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i  bip.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-04-2015 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 27-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2015 12:40