herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ogłasza III publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 170, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, którego celem jest poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Moryń, dnia 13 maja 2015 r.

GMOŚ.6840.7.2015 r.

BURMISRZ MORYNIA

ogłasza III publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 170, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, którego celem jest poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Nieruchomość – wpisana jest w księdze wieczystej KW Nr  40219 prowadzonej przez Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Działka niezabudowana nr 170 o pow. 45m², położona w obrębie 3 miasta Moryń,

 • Do działki brak drogi dojazdowej.
 • Przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako B.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby i podmioty będące właścicielami działek sąsiednich przylegających do działki nr 170.

 • Cena wywoławcza – 800,00 zł
 • Wadium  wniesione w pieniądzu  – 80,00 zł
 • Minimalne postąpienie – nie mniejsze niż - 10,00 zł
 • Nieruchomość wolna od  zobowiązań
 • Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
 • Sprzedaż na własność
 • Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
 • Terminy niedoszłych do skutku przetargów- I- 05.03.2015r.; II- 21.04.2015r.

Przetarg odbędzie się 16 czerwca 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest;

 1. wpłacenie wadium, w pieniądzu w Banku Spółdzielczym w Moryniu na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu 91937010460300064820030003 - nie     później niż do dnia 12 czerwca 2015 r.,
 2. posiadanie tytułu własności na nieruchomość przylegającą do działki nr 170 (odpis z KW lub wypis z rejestru gruntów, prawomocne postanowienie Sądu).

Osoby chcące uczestniczyć w przetargu winny złożyć podanie o przystąpieniu do przetargu wraz z dokumentami wymienionymi w pkt.1 i 2 w terminie do dnia 12  czerwca 2015 r.

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona w dniu 15 czerwca 2015 r.

Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi. Koszty notarialne i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Nabywca na własny koszt dokona wznowienia granic geodezyjnych w/w nieruchomości.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www. moryn.pl, bip moryn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej bip moryn.pl

Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Elżbieta Grygorcewicz – pracownik  Urzędu  Miejskiego w Moryniu tel.091 466 79 54, pokój nr 2.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 14-05-2015 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 13-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 14-05-2015 11:52