herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 900 w Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Moryniu odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 1700 w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu.


Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 25 czerwca 2015 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie nagród i stypendiów wyróżniającym się uczniom i nauczycielom.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami:
  • - sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • - informacja dot. interpelacji.
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2014 rok.
 8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2014 rok.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
 10. Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonaniabudżetu Gminy Moryń za rok 2014, informacji o stanie mienia,
 11. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2014.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
 15. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp.z o.o. w Goleniowie, Kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały jest dostępna w Biurze Rady Miejskiej w Moryniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem :http://www.bip.moryn.pl/strony/5078dhtml.
  • b) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, Kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały jest dostępna w Biurze Rady Miejskiej w Moryniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem :http://www.bip.moryn.pl/strony/5078dhtml.
  • c) w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,
  • d) w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moryń na lata 2015-2017,
  • e) w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń,
  • f) w spawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór Gm Moryń,
  • g) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ( dz.146/28, 146/11, 146/26 obr. Klępicz),
  • h) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ( dz. 46/1, dz.17/4, dz. 7/3 obr. Gądno),
  • i) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ( dz. 907/20 obr. Przyjezierze II),
  • j) w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień o współdziałaniu z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu gminy Moryń do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie,
  • k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego,
  • l) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do Pobrania:

 1. Projekty uchwał oraz materiały sesyjne » Pobierz [*.PDF]
 2. Dokumentacja dotycząca projektu uchwały: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp.z o.o. w Goleniowie. » Pobierz [*.PDF]
 3. Dokumentacja dotycząca projektu uchwały: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu » Pobierz plik 1 [*.PDF] | » Pobierz plik 2 [*.PDF]
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008-2032" - Aktualizacja » Pobierz projekt uchwały
 5. AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY MORYŃ » Pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-06-2015 07:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 19-06-2015 13:45