herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie o opracowaniu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Moryń na lata 2014-2029".

Moryń, dnia 11 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 ze zm.) Burmistrz Morynia podaje do publicznej wiadomości informację o:

opracowaniu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Moryń na lata 2014-2029”.

Celem niniejszego opracowania jest zaktualizowanie danych obecnych potrzeb energetycznych i sposób ich zaspokajania na terenie gminy, określenie potrzeb energetycznych oraz źródeł ich pokrycia i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej, i ciepła użytkowego w wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej; zakres współpracy z innymi gminami.

W związku z powyższym osoby zainteresowane ww. opracowaniem mogą wziąć udział w postępowaniu wprowadzenia ww. dokumentu poprzez składanie – uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w terminie : od 15.06.2015 r. do 06.07.2015 r.

Z projektem dokumentu oraz uwagami jednostek opiniujących można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Moryniu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju (tel. 91 4667 962). Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej, elektronicznej bądź ustnie. Zgłoszone uwagi i wnioski mogą zostać wykorzystane w przedmiotowej sprawie przy sporządzaniu ww. dokumentu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane społeczeństwu do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Burmistrz Morynia

mgr Józef Piątek

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-06-2015 08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 11-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 17-06-2015 08:32