herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VIII/56/2015 w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obsowu głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. 2015-07-06 15:08
Uchwała Nr VIII/55/2015 w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008-2032" 2015-07-06 15:06
Uchwała Nr VIII/54/2015 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - dawny cmentarz przykościelny w Moryniu wraz z fragmentem ceglano-kamiennego muru cmentarnego od strony zachodniej parceli 2015-07-06 15:04
Uchwała Nr VIII/53/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-07-06 14:59
Uchwała Nr VIII/52/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2015-07-06 14:57
Uchwała Nr VIII/51/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień o współdziałanie z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości - dowiezionych z terenu gminy Moryń do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2015-07-06 14:55
Uchwała Nr VIII/50/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2015-07-06 14:51
Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2015-07-06 14:50
Uchwała Nr VIII/48/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2015-07-06 14:49
Uchwała Nr VIII/46/2015 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń 2015-07-06 14:40
Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" w Gminie Moryń na lata 2015-2017. 2015-07-06 14:03
Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie powołania komisji do przedstawienia Radzie Miejskiej w Moryniu opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. 2015-07-06 14:01
Uchwała Nr VIII/43/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. 2015-07-06 13:58
Uchwałą Nr VIII/42/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie. 2015-07-06 13:57
Uchwała Nr VIII/41/2015 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 2015-07-06 13:53
Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2014 2015-07-06 13:53