herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 04 września 2015 r. VIII rokowania na sprzedaż nieruchomości Nr 64/3 obręb Klępicz

Moryń, dnia 17 lipca 2015 r.

GMOŚ.6840.7.1.2012/2015

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 04 września 2015 r. o godz. 1000 VIII rokowania na sprzedaż nieruchomości.

 1. Nr Księgi Wieczystej – 54748
 2. Nr nieruchomości - 64/3 (była szkoła)
 3. Pow. - 9369m2
 4. Położenie [obręb] – Klępicz
 5. Opis nieruchomości - Działka zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym po byłej szkole podstawowej o pow. użytkowej 624,06 m2, dwoma budynkami gospodarczymi o łącznej pow. użytkowej 29,28m2. Uzbrojona w sieć wodociągową, energię elektryczną, c. o. i zbiornik bezodpływowy. Dostęp do działki b. dobry z drogi asfaltowej (wojewódzkiej). Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami -Osinów Dolny (13km), Krajnik Dolny - Schwedt (20km) oraz niedaleko Berlina – 80 km.
 6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Obiekt może być wykorzystywany na cele usługowe, handlowe lub inną działalność gospodarczą po wcześniejszym dokonaniu zmiany sposobu użytkowania budynku.
 7. Daty poprzednich przetargów i rokowań - I przetarg- 24.12.2013r., II przetarg- 20.02.2014r., I rokowania - 27 .05.2014r., II rokowania - 03.07.2014r., III rokowania 11.08.2014r., IV rokowania - 12.11.2014r., V-rokowania-07.01.2015r. , VI rokowania - 31.03.2015r., VII rokowania - 02.06-2015r.
 8. Cena wywoławcza do VIII rokowań -125.559,60 -,
 9. Wysokość zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów - 12.556,00-,
 10. Informacja o przeznaczeniu- sprzedaż na własność
 11. Informacje o obciążeniach i zobowiązaniach nieruchomości - nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Miejsce przeprowadzenia rokowań-Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 01.09. 2015 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ VIII Rokowania - szkoła Klępicz” .

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w powyższej tabeli, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003 uiszczoną w terminie do 01.09.2015 r.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 01.09.2015 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. datę sporządzenia zgłoszenia
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
 5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. +48 91 466 79 54 fax. +48 91 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-07-2015 08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 17-07-2015
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2015 08:17