herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 122/2 o pow. 0,82 ha, położona w obrębie Witnica

Moryń, dnia 7 sierpnia 2015 r.

GMOŚ.6840.10.2014/2015    


OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości - nr 122/2 o pow. 0,82 ha, położona w obrębie Witnica.
 2. Nr Księgi  Wieczystej - SZ1Y/00059080/8
 3. Opis nieruchomości – Działka niezabudowana, zapisana w ewidencji gruntów jako droga niepubliczna. Jest to droga gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów symbolem „dr”. Położenie działki dalekie od centrum Morynia. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, stan techniczny drogi asfaltowej bardzo dobry. Różnorodność rodzajów użytków glebowych - duża.  Bonitacja i zdolność produkcyjna gruntów przyległych do działki –średnia. Kształt działki nieregularny.
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób ich zagospodarowania. Miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.
 5. cena nieruchomości -12.300,00 zł
 6. Cena wywoławcza  działki – 17.800,00 zł
 7. Wysokość wadium  - 1.780,00 zł, płatne w terminie do 07  września 2015 r. w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 8. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu
 9. Minimalne postąpienie - 180,00
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
 11. Obciążenia nieruchomości – wolne od obciążeń
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań
 13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: I-06.08.2015 r.
 14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 10 września 2015 r. o godz. 1000, II przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 91 466 79 54 fax. 91 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-08-2015 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 07-08-2015
Ostatnia aktualizacja: - 10-08-2015 09:10