herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

ZARZĄDZENIE NR 92/2015
BURMISTRZA Morynia
z dnia 01 października 2015 r.


 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5a ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1.

 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Moryń.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020”.

§ 2.

Określa się:

 1. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 06.10.2015 roku,
 2. planowany termin zakończenia konsultacji na dzień: 20.10.2015 roku,
 3. obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: teren Gminy Moryń.

 § 3.

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:
  • 1) udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu;
  • 2) przesłanie projektu uchwały pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną do organizacji;
  • 3) zaproszenie do składania uwag, wniosków oraz propozycji na temat projektu uchwały w wyznaczonej komórce Urzędu, telefonicznie,
       faksem, pocztą tradycyjną na adres Urzędu lub za pośrednictwem Internetu na wskazany adres e- mail;

 § 4.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną upublicznione na stronie internetowej www.moryn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 § 5.

 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 01-10-2015 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Borysewicz 01-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 21-10-2015 10:54