herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020..