herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

Moryń, dnia 07 października 2015 r.

GMOŚ.6840.4. 2015

OGŁOSZENIE

Ogłaszam I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2 , położonej w obrębie 3 miasta Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej SZ1Y/00025844/5, stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną. Dla nieruchomości stworzone są warunki podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i linii energetycznej. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej asfaltowej. W bliskim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie bardzo dobre. Nieruchomość w części porośnięta drzewami. Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją możliwe po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z decyzją nr 14/2015r. z dnia 17 sierpnia 2015 r. o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – sprzedaż na własność.

Cena wywoławcza - 29.800 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek Vat ( aktualnie wynosi 23%).

Obciążenia i zobowiązania – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Termin i miejsce przetargu - 13.11. 2015 r. o godz. 1000 , przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Wysokość wadium - 2.980,00 zł, płatne w terminie do 09 listopada 2015 r. w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które zostanie zaliczone w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu

Minimalne postąpienie- 300,00 zł

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-10-2015 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 07-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2015 14:53