herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 97/2015
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jed. tekst. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art.35 ust.1 oraz art. 37 ust 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2015r., poz.782 ze zm. ) zarządzam co następuje:

    § 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, działkę nr 53/2 o pow. 15 m 2 , położoną w obrębie Klępicz, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y000054892/, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną. Działka ma nieregularny kształt ( trójkąt). Droga dojazdowa do działki utwardzona, dobra. Działka niniejsza po połączeniu z nieruchomością gruntową zabudowaną nr 3/5 , obręb Klępicz przyczyni się do poprawienia jej warunków zagospodarowania. Działka nie uzbrojona.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 3/5, obręb Klępicz.

Cena nieruchomości – 330,00 zł ( słownie: trzysta trzydzieści złotych).

Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży- 224,60 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt groszy).

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży- sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - do 20 listopada 2015r.

    §2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy byłym budynku Policji w Moryniu, Plac Wolności 4, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie , stronach internetowych Urzędu: www.moryn.pl, bip moryn.pl.

    §3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §4. Termin wywieszenia wykazu: od 09 października 2015 r. do 30 października 2015r.

    §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 08-10-2015 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 08-10-2015 15:02