herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

IX rokowania na sprzedaż działki nr 27/1 o pow. 4600m2 , położonej w obrębie Klępicz, oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00041095/7, stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną

Moryń, dnia 14 października 2015 r.

GMOŚ.6840.7.1.2012/2015

O G Ł O S Z E N I E

Ogłaszam IX rokowania na sprzedaż działki nr 27/1 o pow. 4600m2 , położonej w obrębie Klępicz, oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00041095/7, stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną. Kształt działki regularny. Działka posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Lokalizacja działki dobra. Posiada możliwość uzbrojenia w wodę, energię elektryczną i wyposażenia w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy znak: GP.6730-44-2011 z dnia 20.01.2012r. działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży- sprzedaż na własność.

Cena wywoławcza do rokowań -32.520,32 zł

Do ceny osiągniętej w rokowaniach doliczony zostanie obowiązujący podatek Vat.

Obciążenia i zobowiązania- nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Daty poprzednich przetargów i rokowań: - I przetarg - 28.10.2013r., II przetarg - 10.12.2013r., III przetarg - 27 .01.2014r., IV przetarg - 27.03.2014r., I rokowania - 27.05.2014r., II rokowania - 03.07.2014r., III-rokowania -11.08.2014r. , IV rokowania - 12.11.2014r., V rokowania - 07.01.2015r., VI rokowania -31.03.2015r., VII rokowania – 02.06.2015r., VIII rokowania- 04.09.2015r.

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań17 listopada 2015r. godz. 1000, w Urzędzie miejskim w Moryniu, pokój nr 11.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości- 3.253,00 zł na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań, wniesionej w pieniądzu, płatnej w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczona w terminie do 13.11.2015 r.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności za nieruchomość. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

 

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 13.11. 2015 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego,

pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach z napisem „ XI Rokowania - działka nr 27/1, obręb Klępicz ” .

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

  2. Datę sporządzenia zgłoszenia.

  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

  4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

  5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 13.11.2015 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca wyłoniony w rokowaniach. .

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik rokowań może złożyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań .

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 91 466 79 54, fax. 91 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl, bip.moryn.pl oraz tablicach ogłoszeń.

Działka w serwisie mapowym

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 14-10-2015 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 14-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 14-10-2015 14:20